SASHİMİ, MAKİ

İki Adet Sashimi, İki Adet Maki (Şefin Seçimi)

SASHİMİ, MAKİ