CHIRASHI MAKI

Mixed Seafood, Avocado, Cucumber

CHIRASHI MAKI
12.00